Vybrané body ze zasedání krajského zastupitelstva pro měsíc červen

Zítra zasedá poslední předprázdninové Zastupitelstvo Libereckého kraje. Na pořadu jednání má několik bodů, u kterých věříme, že stojí za to, aby jim věnovali zvýšenou pozornost jak sami zastupitelé, tak občané, kteří si jejich práci platí. Proto jsme se i tento měsíc rozhodli připravit výběr těch, dle nás, nejzajímavějších a nejdůležitějších bodů, o kterých zastupitelé budou rokovat.

Bod 6 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

USNESENÍ č. 68/23/ZK Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti životního prostředí v roce 2023

Prvním uvedeným příjemcem dotace je Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. Nelze jistě nic mít proti podpoře potravinové banky, nicméně trochu zarážející je, proč je dotace poskytnuta zrovna z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti životního prostředí, a ne z jiného dotačního titulu nebo jiné rozpočtové kapitoly.

Bod 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 4. 2023 do 4. 5. 2023

USNESENÍ č. 637/23/RK Odměna ředitelce příspěvkové organizace Domov Raspenava za novou výstavbu

Výše jednorázových odměn tohoto typu by měla být veřejná. Jelikož se nejedná o zveřejnění platu, tak ani podle dostupných judikátů není důvod k tomu, aby tato informace veřejná nebyla, a naopak její zveřejnění by zamezilo jakýmkoli spekulacím.

USNESENÍ č. 642/23/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Vybavení pro zpracování sbírek – skenery a tiskárny (Záchrana pokladů z depozitářů)“

V kupních smlouvách na předmětné vybavení uvedených na profilu zadavatele Libereckého kraje nejsou uvedené přesné typy dodávaných zařízení, pouze obecný popis těchto zařízení. To je v rámci transparentní samosprávy těžko akceptovatelné, jelikož není možné posoudit výhodnost, či nevýhodnost takového nákupu a dodavateli dává prostor ke zvolení takového zařízení, z něhož mu plyne nejvyšší zisk bez ohledu na nejvýhodnější řešení pro zadavatele.

USNESENÍ č. 674/23/RK RO č. 147/23 – úprava ve výdajových kapitolách odboru investic a správy nemovitého majetku

U těchto bodů chybí alespoň krátká informace pro veřejnost či odkaz na informaci o tom, proč takové opatření bylo schváleno. V tomto případě se jedná o neposkytnutí finančních prostředků na rekonstrukci ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, Lužická, bez uvedení odůvodnění.

USNESENÍ č. 699/23/RK Zmařená investice – akce „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce pracoviště Libereckého kraje, Česká Lípa“

Zde rovněž chybí alespoň dílčí informace pro veřejnost či odkaz na informaci o tom, proč nedošlo k realizaci projektu, ale naopak ke zmaření investice ve výši 1.322.799,10 Kč.

V závěru děkujeme vedení kraje a jeho řediteli za jejich upozornění, že materiály a jednání rady kraje jsou neveřejné, ovšem kompletní materiály projednané radou kraje jsou přístupné všem zastupitelům kraje po projednání na speciálním elektronickém úložišti.

To je samozřejmě výsostné právo Libereckého kraje, na druhou stranu lze těžko hledat důvody, proč by materiály z jednání rady kraje neměly být přístupné i pro veřejnost, nebo proč by aspoň jejich zveřejněná část neměla obsahovat více informací, která jednotlivá rozhodnutí rady a následně zastupitelstva objasňují.

Tým IPUR – Institut pro udržitelný rozvoj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web