Odpověď Lukáše Martina a Jiřího Rutkovského na otevřený dopis pana Dvořáčka

Vážený pane Dvořáčku,
dovolte nám ve stručnosti uvést podstatné skutečnosti k problematice Vašeho dotazu:
Předmětem zakázky Cyklostezka Nisa – Liberec centrum, v rámci které došlo k úpravám na komunikaci Dr. Milady Horákové a komunikaci U Nisy, bylo svislé a vodorovné dopravní značení pro oddělení cyklistické dopravy od dopravy motorové. Na tuto část předmětné zakázky byla určena účelová dotace z grantového fondu Libereckého kraje. Tuto dotaci ve výši cca 800 000,- Kč bylo nutné vyčerpat do konce měsíce května roku 2011.

Vámi uváděný propad komunikace U Nisy se vytvořil až po ukončení a předání předmětné stavby. Propad je způsoben havárií ventilu vodovodního řadu a provozovatel vodovodního řadu, tj. společnost SČVK a.s., ohlásila odboru technické správy veřejného majetku havárii na své provozované inženýrské síti, kterou bude odstraňovat ve 31. týdnu, a to včetně opravy dotčené části komunikace. Z výše uvedeného je, doufám, zřejmé, že se nejedná o „šlendrián“, jak píšete. Nedošlo zde k pochybení ani ze strany města Liberec ani ze strany dodavatele.

Komplexní rekonstrukce komunikací, a to včetně podkladových vrstev komunikace a odvodnění, by si vyžádala finanční náklady v řádech mnoha miliónů korun. V současné době nemá Statutární město Liberec na takto nákladné úpravy potřebné finanční prostředky.

Především z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto (i s ohledem na podmínky -termíny dotace a rozpočtované finanční prostředky akce) o realizaci Cyklostezky Nisa – Liberec centrum ve výše uváděném rozsahu, tedy bez kompletní rekonstrukce komunikací Dr. Milady Horákové a U Nisy. Uváděná cyklostezka je zrealizována na stávajících komunikacích, a to bez úpravy krytu.

Úsek „U Nisy“

V předchozím období, tj. před realizací úpravy, byl v ulici u Nisy ve směrovém oblouku nebezpečný přechod pro chodce (před objektem Montážních závodů), který byl často využíván zaměstnanci a návštěvníky objektu Krajského úřadu Libereckého kraje, ale také mnoha dětmi (přechod byl na pěší trase k Babylonu). V projektu byla primárně řešena bezpečnost pěší dopravy. Nedostatečná šířka prostoru místní komunikace neumožnila zajistit zároveň oddělení pěší dopravy a obousměrný provoz motorových vozidel.

Pro zajištění prostoru pro pěší dopravu podél řeky Nisy v tomto úseku bylo bezpodmínečně nutné zjednosměrnit část ulice U Nisy, a tím zajistit možnost bezpečné chůze podél řeky Nisy. Součástí bylo zajištění bezpečného přechodu přes předmětnou komunikaci. Byla upravena poloha přechodu – přechod je v místě s dostatečným rozhledem.

Jízdní pruh pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace zde vznikl z důvodu zachování obousměrného provozu pro cyklistickou dopravu. V rámci rozšiřování centra města, což je běžný vývoj každého moderního evropského města, dostala pěší a cyklistická doprava přednost před motorovou. Ta má za následek zvýšené emisní hodnoty a zároveň mnohdy ohrožuje bezpečnost návštěvníků v centrech měst.

Úsek na třídě Dr. M. Horákové

Komunikace Dr. Milady Horákové a U Nisy vykazovaly lokální poruchy živičného povrchu vozovky, které neumožňovaly kvalitní provedení vodorovného dopravního značení. Statutární město Liberec se rozhodlo rozšířit zakázku o lokální výspravy povrchů těchto komunikací. Financovat je muselo z vlastního rozpočtu, protože se na tuto část nevztahovala výše zmíněná účelová dotace. V rámci této části zakázky došlo k lokálním výspravám výtluků, kompletním opravám autobusových zálivů na komunikaci Dr. Milady Horákové a také již dlouho cyklisty požadované otočení uličních vpustí, tak aby přes ně šlo bezpečně přejet na kole.

Oddělení cyklistické dopravy od motorové dopravy je doporučeno v platných „normách“ (TP 179 – technické podmínky – Navrhování komunikací pro cyklisty a ČSN 736110 Projektování místních komunikací). Mezi doporučené způsoby oddělení cyklistické dopravy patří na takto zatížené komunikaci vedení cyklistické dopravy v jízdních pruzích pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru, tedy řešení uplatněné na třídě Dr. Horákové v Liberci (intenzita dopravy přes 12 tis. vozidel za 24 hod. dle sčítání dopravy – ŘSD 2005).

V dopise označujete realizovanou cyklostezku za zbytnou. Uvědomte si, prosím, že pokud by tento úsek trasy cyklostezky Nisa nebyl řešen nyní, tedy ještě v rámci obnovy vodorovného značení po rekonstrukci inženýrských sítí na třídě Dr. M. Horákové, nebyl by pravděpodobně řešen ani dalších 7 let, což je předpokládaná životnost vodorovného značení. A to by jistě cyklisty, kteří tudy na kole jezdí a musí jezdit, neboť jiná cesta pro ně není, rozhodně nepotěšilo. Pro Vaši informaci uvádím, že v roce 2005 tudy dle sčítání cyklistické dopravy projelo 380 cyklistů za 24 hodin.

Ostuda města Liberce, tj. nevyřešení průjezdu cyklistů podél řeky Nisa městem, bude ještě nějakou dobu trvat. Věříme ale, že se nám ve spolupráci s Libereckým krajem, Státním fondem dopravní infrastruktury a jinými subjekty podaří tento deficit odstranit a zařadíme tím město Liberec mezi atraktivní města pro návštěvníky na kolech, kteří jsou v civilizovaných zemích zdrojem příjmu mnoha subjektů. Realizované úseky jsou dalším krokem k naplnění tohoto cíle.

Jsem rád, že Váš názor na neřešení problémů cyklistické dopravy v Liberci mezi cyklisty nepřevažuje. Je naštěstí mnoho těch, kteří se nás naopak ptají, kudy jezdit dál a zda bude možné prodloužit cyklopruhy až na Poštovní náměstí, jak dál na kole (na in-line) kolem řeky Nisa směrem do Machnína atd. atd.

Rádi bychom odpověděli, že to zajistíme, ale situace města je velmi složitá. Proto jsou jednotlivé úseky budovány postupně a z různých dotací. Neboť je možné u některých dotací zároveň s cyklisty řešit i pěší dopravu, ubírá se město i touto cestou. V rámci cyklostezek vznikly z dotací v minulých letech úseky stezek pro pěší a cyklisty „U Litesu“, „U medvěda v Krásné Studánce“ a v letošním roce by měla být takto realizována „Cyklostezka Viadukt“.

V případě hlubšího zájmu o tuto problematiku Vám můžeme nabídnout účast na odborné exkurzi „Na kole po cyklostezkách v Sasku“ zaměřené na průtahy silnic B6 a B96 ve městě Bautzen, která se uskuteční v září nebo v říjnu roku 2011. Účastníci jsou na exkurzi informováni o principech řešení cyklistické dopravy, výhodách řešení cyklistické dopravy a jednotlivých řešeních včetně praktického užití – celou exkurzi jedou účastníci na kole. Realizovaný úsek cyklotrasy je zcela v souladu s programovým prohlášením koalice ČSSD, VV, LO, USZ pro volební období 2011 – 2014.

Vážený pane Dvořáčku, věříme, že výše uvedené informace jsou pro Vás dostačující.

S pozdravem

Lukáš Martin, náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu (technická část)
Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch (koncepce)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,