nášLiberec

Search

Odpověď rektora Univerzity Karlovy společnosti Syner

Vážení představitelé společnosti SYNER,
reaguji na Váš dopis týkající se upozornění na veřejné vystupování PhDr. Jaromíra Baxy, který jsem obdržel v únoru 2012.

Tento dopis byl následně zveřejněn na Vašem firemním webu. Rozhodně se nebráním formě tzv. otevřených dopisů, považuji však za ne zcela korektní, pokud takový dopis není jako dopis otevřený označen přímo a pokud adresát není o této skutečnosti informován.

Části textu se týkají záležitostí Libereckého kraje, regionální problematiky a činnosti Vaší firmy. Zmiňujete mnohé ekonomické, politické a rozvojové záležitosti. Vzhledem k tomu, že tyto záležitosti s Univerzitou Karlovou nijak nesouvisí, nevidím důvod je jakkoliv komentovat.

PhDr. Jaromír Baxa se ve svých komunálních funkcích angažuje jako soukromá osoba, nikoliv jako člen akademické obce Univerzity Karlovy nebo dokonce zástupce UK, ostatně takovouto eventualitu si lze představit jen těžko. Využívá tedy pouze svých zákonných práv. Pokud je mně známo, a ani z předložených podkladů nevyplývá nic jiného, v této své činnosti nijak nezneužívá ani nevyužívá jméno Univerzity Karlovy, ani Fakulty sociálních věd UK. Pokud by ve Vašem podání uvedená opačná domněnka byla faktograficky podložena, žádám Vás o poskytnutí takovéto informace.

Z Vašeho dopisu je patrný Váš jasný nesouhlas s politickou činností dr. Baxy, resp. jeho vystoupeními a stejně tak je zřejmá Vaše kritika jeho vlastních studií a analýz. V žádném případě mně nepřísluší tato vystoupení hodnotit nebo posuzovat, jaká je míra hodnověrnosti předmětných studií či Vaší kritiky. Mohu pouze uvést, že mně není známo nic o tom, že by se dr. Baxa dopouštěl protiprávního nebo neetického jednání, poškozoval dobré mravy nebo jakýmkoliv jiným způsobem ohrožoval dobré jméno Univerzity Karlovy. Opět Vás žádám o sdělení příslušných skutečností, pokud by tomu mělo být jinak.

Celkově tedy musím konstatovat, že příliš nerozumím tomu, proč jsem adresátem tohoto Vašeho upozornění. Pokud se Vaše společnost cítí jednáním dr. Baxy poškozena, jistě sami zvážíte možnost použití příslušných právních nástrojů.

Dále ve Vašem dopise zpochybňujete odbornou úroveň dr. Baxy z hlediska jeho působení na Fakultě sociálních věd UK. Byl jsem informován, že Vám v této věci již odpovědělo vedení této fakulty a já nemám nejmenší důvod tuto odpověď zpochybňovat.

V závěru Vašeho dopisu na základě působení PhDr. Jaromíra Baxy na Fakultě sociálních věd UK vyslovujete pochybnosti nad úrovní některých studijních programů této fakulty i o kvalitě absolventů a označujete Vaše upozornění za zpětnou vazbu od veřejnosti. Tato tvrzení považuji za závažná a pokud by ve Vašem podání byly uvedeny i argumenty, které Vás k těmto paušálním pochybnostem vedou, pokusil bych se Vás na základě „tvrdých dat“, ukazatelů vědecké a výzkumné činnosti, uplatnitelnosti absolventů, objemu zahraniční spolupráce, výsledků uznávaných srovnávacích žebříčku apod. přesvědčit o tom, že tyto pochybnosti nejsou důvodné, nebo popř. využít Vašich poznatků k dalšímu zlepšení kvality vzdělávací činnosti na této fakultě. Protože Vaše zpochybnění je „založeno“ výhradně na osobě PhDr. Jaromíra Baxy, dovolím si ho bez dalšího odmítnout.

Dovolte, abych Vám poděkoval za Váš zájem o úroveň a postavení Univerzity Karlovy. Ujišťuji Vás, že zvyšování kvality činností UK a posilování jejího mezinárodního postavení je mou prioritou.

Prosím, abyste tuto mou odpověd‘ též považovali za veřejnou.

S pozdravem

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. , rektor Univerzity Karlovy v Praze

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážený pane náměstku, před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na
Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna