Omluva M. Sýkory a jeho odpověď na tiskovou konferenci hejtmana Libereckého kraje

Vážený pane hejtmane,

uznávám tímto, že jsem se ve svém článku ze dne 3. 3. 2013 dopustil neúmyslně, díky svým neúplným znalostem, dílčích omylů a věcných chyb. Konkrétně jsem si vědom následujících  chybných vyjádření:

1) nezájem (SLK) na došetření případu IP1
Po důkladnějším seznámení s Vašimi kroky, shlédnutí záznamů z prosincové tiskové konference, musím tuto svoji informaci nazvat jako nepravdivou. Minimálně verbálně snahu deklarujete. Otázka je, zda jste připraveni i na možné důsledky pro vysoce postavené úředníky KÚ, prokáže-li se jejich zavinění.

2) označení pana ředitele Havlíka jako toho, kdo neplatnou výpověď vydal a jako hlavního viníka škody
Výpověď byla opravdu vydána jinou osobou, statutární zástupkyní ředitele, a za tento nepravdivý údaj se, především panu řediteli, tímto omlouvám. Nicméně následně byla výpověď potvrzena již samotným panem Havlíkem, který mezitím nastoupil do funkce ředitele. Přesnější označení by proto bylo, že jde o osobu spoluzodpovědnou za neplatnou výpověď (a tudíž i případnou škodu).

Zvláště bych se Vám však chtěl omluvit za zřejmě přílišnou, jak nyní zpětně nahlížím, spekulativnost otázek pokládaných v mém článku a jeho celkový tón, který jsem v této své „publikační prvotině“ nastavil. Věřte mi ale prosím, že to nebylo s úmyslem manipulovat čtenáře, ani rozpoutávat předvolební boj. Byl jsem veden pouze snahou upozornit na podle mého názoru neprávem opomíjený případ. Bohužel současný mediální koncept je postaven především na poutavosti a senzačnosti, jak sám jistě víte, což však nemá být výmluva.  

S Vašimi dalšími výhradami, které zazněly na včerejší tiskové konferenci případně byly uvedeny ve Vaší reakci na článek, bych si však dovolil polemizovat. Konkrétně:

1) uvedení pojmů „zdráhá se“ a „liknavost“ (tvrzení č. 1, 2 a částečně i č. 4 a č. 8 uvedená při tiskové konferenci)

Dosavadní výsledky, které Váš postup a postup příslušných orgánů kraje ve věci výzvy Oživení (z října 2013) a předchozího podnětu p. Kroutila (z července 2013) k vymáhání vzniklé škody přinesl, bych si opravdu dovolil nazvat výše uvedenými termíny.

Domnívám se, že za téměř 5 měsíců od výzvy (resp. 8 měsíců od původního podnětu) je ustanovení škodní komise (kdy byla ustavena jste neuvedli) a vyhotovení právního stanoviska a jednoho staženého návrhu odpovědi (oboje navíc již z listopadu) opravdu žalostně málo. Promiňte, ale nápad s pořízením „třetího posudku“ se mohl objevit již dávno, ihned poté, kdy jste již v listopadu o existenci dvou protichůdných stanovisek věděli. Nezlobte se proto, ale působí to dojmem, že až po veřejné kritice se šetření výzvy urychlí. Máte-li jakýkoli písemný dokument dokládající například, že jste Parlamentní Institut oslovili ještě před vyjitím mého článku apod., pak prosím o jeho zveřejnění.

2) výroky hodnotící odpovědnost a kvalitu práce p. Kroutila (tvrzení č. 3 a 9)
Zde jde spíše o názorovou polemiku, než-li vyvracení nepravdivých údajů, jak asi sám uznáte. Jestliže však velmi vážně obviňujete p. Kroutila ze selhání a ze zavinění stamilionové škody, měl byste takové obvinění doložit. Můžete uvést (aniž byste ohrozil šetření Policie), jakých konkrétních pochybení se měl dopustit (mimo těch vytknutých mu ve výpovědi a následně soudem vyvrácených)?

Měl jste předpokládám čas si pozorně pročíst skutečně celý rozsudek okr. soudu. V něm je např. na str. 13 konstatováno, že p. Kroutil na konci roku prokazatelně žádal své nadřízené o obsazení pozic kontrolorů majících specializaci na sociální činnost, aby kontrolní činnost mohla řádně probíhat. K tomu však za dobu jeho působení nedošlo, nikoli však jeho vinou. Stejně tak soud na str. 16 rozsudku konstatuje, že ani odsouhlasením vyplacených záloh na služby neporušil p. Kroutil svoje povinnosti. Připomínám, že ke stažení opravného prostředku došlo již za Vašeho vedení a tím nevyhnutelně i k akceptaci těchto závěrů.

Nevím, zda si to uvědomujete, ale v této věci si díky tomu velmi protiřečíte. Věci by značně pomohlo zveřejnění protokolů a závěrů z kontrolní činnosti MPSV a FÚ, na jejichž základě byly vratka a penále vyměřeny (předpokládám že dosud nejsou veřejnosti dostupné). Prosím dopřejte veřejnosti možnost seznámit se závadami projektu a udělat si na ně vlastní názor.  

 
3) problematika právních stanovisek (tvrzení č. 5)
I zde jde o polemické téma. Nemohu Vás od trvání na krajském stanovisku pochopitelně odrazovat, přesto Vás i ostatní radní chci požádat o přehodnocení Vašeho názoru. Doporučuji Vaší pozornosti nikoli nevýznamnou skutečnost, že na účelovosti a zjevné chybovosti krajského stanoviska se v diskusích pod oběma články tentokráte vzácně shodli i čtenáři, kteří jinak „protikorupční aktivity“ nemají v oblibě.

 
Zbývajícím tvrzením (č. 6) se myslím není třeba zabývat. Došlo zřejmě k nepochopení mého textu. Žádné zatajování jsem nenaznačoval, pouze jsem napsal, že zápis ještě zveřejněn není (přičemž o nekonání se zasedání komise jsem samozřejmě nevěděl).

Závěrem bych se však chtěl zastavit ještě u jednoho drobného, ale pro mne významného aspektu Vaší čtvrteční tiskové konference. A to konkrétně u způsobu, jakým jste oznamoval skutečnost, že pan ředitel Havlík nebyl v době vydání výpovědi ředitelem KÚ. Ano tak to je. Avšak oznámil jste to s vážným výrazem a způsobem, který mohl oprávněně vyvolat dojem, že p. Havlík nemá s výpovědí vlastně vůbec nic společného. A dost možná, že takto to i přítomní novináři, nemající čas ověřováním faktů, přijali za pravdivé. Myslím, že vhodné bylo uvést celou pravdu, tedy i to, že ředitelem se p. Havlík stal ihned na druhý den po vydání odpovědi (1. 7. 2010) a byl to již on, kdo nadvakrát v červenci a poté v září 2010 svými rozhodnutími platnost výpovědi stvrdil. Jako člověku, který uvítal změnu ve vedení kraje a odstavení obou velkých zkorumpovaných stran, se mi nechce uvěřit, že tentokrát jste to Vy jako představitel současné koalice, kdo se uchyluje k svým způsobem takto manipulativnímu postupu.

Domnívám se, že můj článek, i přes chyby, kterých jsem se v jeho textu dopustil, přispěl k žádoucímu zvýšení zájmu veřejnosti jak o případ škody za neplatnou výpověď, tak v důsledku i o případ pochybení v projektu IP1.

                                                                                                                                     S úctou M. Sýkora  

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město