nášLiberec

Search

Spalovna – Termizo a.s.

Projekt TVO (termické využití odpadů) známý pod názvem Termizo a.s. a lidově spalovna se stal léta poté, co se spalovna stala nedílnou součástí Liberce, předmětem politických bojů (viz článek na serveru Náš Liberec „Spalovna Liberec – kdo připravil Liberec o více než miliardu i další zisky?“

Protože jsem byl kdysi jako místostarosta Chrastavy za venkovské (tj. mimoliberecké) obce členem představenstva Termiza a.s., dovolím si pár poznámek. Předně odkazuji na svůj článek z 18. ledna 2008 „Tečka za spalovnou aneb 4 miliony jsou lepší než 80 tisíc“  a dále doplňuji následující:

Spalovny s termickým využitím odpadů byly doslova postrachem skládkařů. To, že termické využití odpadů má mít přednost před zahrabáním do země, bylo zřejmé již v devadesátých letech (a v západních zemích tomu tak bylo). U nás se to podařilo začlenit do zákona až v roce 2001, protože skládek bylo neporovnatelně více než takovýchto spaloven (3 slovy tři) a tak byla její lobby (která se začlenění do zákona všemožně bránila) nepoměrně silnější. To se podařilo až v roce 2001 s účinností od roku 2002. Ale ani tehdy nebylo ještě vyhráno, neboť skládkařská lobby zákon jednoduše absolutně nerespektovala, přesněji řečeno argumentovala tím, že energetické využití není využitím materiálovým a spalovna proto měla velké problémy s naplněním kapacity, natož pak za odpovídající ceny a tím měla  spalovna velké ekonomické problémy. Význam liberecké spalovny však plně chápala Vláda a proto jí finančně podpořila. Tato podpora však nestačila na další ztrátový provoz a za této situace se rozhodl Liberec k prodeji svého podílu.  Až později se podařilo legislativně opravdu prosadit (především zavedením pojmu energetické využití), že spalování jakožto energetické využití odpadů má před skládkami přednost a spalovna začala generovat zisk.

Dnes, kdy po tlaku Evropské komise je legislativně uzákoněno, že od roku 2024 bude skládkování zakázáno, je vidět o to více,  jak rozumným krokem vybudování spalovny s termickým využitím odpadů bylo.     

Citace zákonů:
V roce 2001 byl přijat zákon č. 185/2001 Sb. ( s účinností od 01.01.2002), kde bylo mimo jiné v tehdejším znění uvedeno:
§ 11
Přednostní využívání odpadů
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
(2) Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství podle části sedmé tohoto zákona.

§ 23
(1) Za energetické využití odpadů se spalování odpadů považuje pouze tehdy, jestliže
a) použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob, nebo
b) odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy o ochraně ovzduší.
(2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů.
 

V současném znění je uvedeno:
§ 9a
Hierarchie způsobů nakládání s odpady
(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.
(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.
Zvláštní ustanovení pro spalování odpadů
§ 22
(1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií.
(2) Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečného odpadu ve spalovnách stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 23
(1) Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje vysokého stupně energetické účinnosti, se považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným pod kódem R1 v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet je uveden v příloze č. 12 k tomuto zákonu.
(2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů.

Ing. Michael Canov –  někdejší člen představenstva Termiza a.s.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město