Kozel zahradníkem

Ten, kdo si četl poslední léta vyjádření Jana Korytáře a jeho věrných k veřejným zakázkám, musel nabýt nezvratitelného pocitu, že všichni ostatní kromě Změny jsou lumpové a podvodníci, co nemají jiný zájem, než se ve veřejných zakázkách dopouštět podvodů.  O to zvědavější jsem byl, jak se Jan Korytář ukáže, až on sám bude rozhodovat o veřejných zakázkách z pozice náměstka Libereckého primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.

 
Nezklamal, alespoň tedy mne ne, když se záhy ukázalo, že zákon pro něho neznamená nic, že bez jakýchkoli skrupulí změní výsledky výběrového řízení, když výběrko nevyhraje firma, kterou by si přál.
 
O co jde? Dne 20. listopadu 2014 hodnotící komise (jejímž členem byl i vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací a další pracovnice tohoto odboru)  ve veřejné zakázce Volnočasové plochy Liberec I   jednomyslně vyřadila uchazeče z důvodu, citace: „hodnotící komise při kontrole naceněného výkazu výměr shledala nedostatek nabídky a to v podobě nacenění dvou odlišných položek, než jak je specifikoval zadavatel v zadávací dokumentaci“ .
 
Vyřazený uchazeč však podal námitku a odpovědný náměstek si již prosadil, že rada města  námitce vyhověla, komisi rozprášila a zakázku získala původně již vyřazená firma. Přitom však rada vůbec neargumentovala, že by  inkriminované položky byly naceněny  správně, ale to že, citace: „Důvodem pro zrušení původního rozhodnutí o vyloučení je, že hodnotící komise rozhodla neobeslat Stěžovatele se žádostí o dodatečné informace (vysvětlení) k jeho nabídce, čímž mohlo dojít k diskriminaci a porušení zásady rovného přístupu ve smyslu § 6 zákona o veřejných zakázkách.“
 
Jenže ze zákona nelze změnu zadávacích podmínek zhojit podáním vysvětlení nabídky. Naopak takováto nabídka musí být  bezpodmínečně vyloučena (sic!).
 
§76 Posouzení nabídek (1) Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska …požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách…. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny.
 
Doplňuji, že o vysvětlení může komise požádat pouze v případě nejasností, kterým ovšem nacenění dvou odlišných položek, než požadovala zadávací dokumentace, není ani náhodou.
 
§ 76, odst. (3) Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky.
 
Jak výše dokázáno, zde o nejasnosti nešlo ani náhodou. Pro úplnost však doplňuji, že i v případě nejasností se jedná o právo komise, nikoli povinnost, je zde explicitně uvedeno slovo „může“ a proto by ani v takovémto případě nemohlo být nepožádání uchazeče o vysvětlení, diskriminací.    
 
Jan Korytář, jako osoba odpovědná z titulu své funkce na liberecké radnici, bohužel strhnul k nezákonnému zrušení původního rozhodnutí o vyloučení a též k nezákonnému rozprášení původní komise celou radu a pod příslušnými dokumenty se skví podpis primátora. Snad to bude pro ně ponaučení, aby neskákali na špek člověku, pro kterého zákon nic neznamená a ještě dokáží své nezákonné rozhodnutí anulovat. Ještě je snad čas. Nepochybuji, že pokud tak neučiní, tak dříve či později (do 10 let po skončení roku, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně) to bude znamenat vrácení přinejmenším části, spíše však celé 20-ti milionové dotace. Jedná se totiž o projekt z IPRM, vysoutěžen byl napodruhé za 23.719.571 Kč (19.602.951 Kč bez DPH), z kterého dotace činí 85% .
 
Dle dostupných podkladů na adrese  https://zakazky.liberec.cz/contract_display_561.html se totiž jedná o porušení zákona nejen zcela jednoznačné, ale též naprosto průhledné a neuvěřitelné, připomínající přísloví „drzé čelo je lepší než poplužní dvůr“. Krajské protikorupční pracoviště má co dělat.

Michael Canov, 1. místopředseda Starostů pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky