nášLiberec

Search

4. Listopad, 2013

Pokud povinný subjekt odmítne podat informaci lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí, a to přímo povinnému subjektu, který ho sám spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15 dnů (ode dne doručení odvolání) předloží nadřízenému orgánu. O odvolání tedy rozhoduje jiný subjekt, odlišný od povinného subjektu, tj. jeho…

4. Listopad, 2013

Povinný subjekt musí poskytnout informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, přičemž o prodloužení lhůty i o jeho důvodech musí žadatele prokazatelně informovat před uplynutím lhůty pro…

4. Listopad, 2013

Za poskytnutí informace se neplatí žádný správní poplatek. Povinné subjekty jsou ale oprávněny požadovat úhradu tzv. materiálových nákladů – tj. zejména nákladů na pořízení kopií listin, opatření technických nosičů dat (CD/DVD) a nákladů spojených s odesláním informací žadateli (poštovné). Povinný subjekt může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací – např. za práci…

4. Listopad, 2013

Povinné subjekty poskytují informace, které souvisí s danou institucí a kterými se primárně zabývají. Musí ale poskytnout i informace, které obdržely např. v rámci mezirezortní spolupráce (např. stanoviska dotčených orgánů apod.). Pokud zákon poskytnutí určité informace výslovně nezakazuje, pak je povinný subjekt povinen takovou informaci poskytnout v plném rozsahu. Povinný subjekt může odmítnout poskytnout…

4. Listopad, 2013

Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Mezi veřejné instituce lze zařadit například veřejné školy, nemocnice, sociální ústavy apod. Sporné mohou být obchodní společnosti, které byly založeny či jsou vlastněny obcí, krajem nebo státem. Zde je důležité posoudit, zda…

4. Listopad, 2013

Žádost musí obsahovat: název subjektu, kterému je určena informace, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. („InfZ“). U fyzické osoby je nutné uvést jméno a příjmení datum narození adresu místa trvalého pobytu, event. adresu bydliště či adresu pro doručování (např. email) U právnické osoby je nutné uvést: název identifikační…

4. Listopad, 2013

Žadatelem může být běžný občan. Může jim být každá fyzická nebo právnická osoba. Právo na poskytnutí informace není podmíněno ani občanstvím ČR. Právo na informace je komplexně upraveno zákonem č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na který se může žadatel odvolat….