Dobrovolné vrácení dotace

Malý rozpočtový zákon (č. 250/2000 Sb.) zavedl před několika měsíci jednu novinku….a sice dobrovolné vrácení dotace či její části.

Toto dobrovolné vrácení dotace má z hlediska kontrolního orgánu několik výhod:

1. Nemusí být přesvědčen a mít důkazy pro své tvrzení, že příjemce dotace porušil rozpočtovou kázeň, stačí, že je to jeho domněnka na základě kontrolního zjištění.

2. Příjemce dotace se vrácením dotace či její části dobrovolně vzdal jakýchkoli možností obrany (odvolání, žádost o prominutí, žaloba k soudu, kasační stížnost), kterými by mohl dosáhnout snížení či zrušení vyměřené vratky.  

3.  Získá dotaci či její část zpět hned.

 Pro příjemce dotace má dobrovolná vratka, protože se v takovémto případě ze zákona nejedná o porušení rozpočtové kázně, také jednu výhodu a sice tu, že nehrozí vyměření penále (které může být ze zákona až do 100% odvodu za porušení rozpočtové kázně). Zde je ovšem nutno poznamenat, že se penále i případech, kdy příjemce neuspěje s odvoláním či žádostí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, v případech,  kdy se nic neukradne, jen dojde k nějakému administrativnímu opomenutí, odpouští ze 100% běžně.    

Zásadní výhodu má dobrovolné vrácení dotace či její části pro toho politika či úředníka, kdo se měl jménem příjemce dotace domnělé chyby dopustit. Právě proto, že se v případě dobrovolného vrácení dotace nebo její části ze zákona nejedná o porušení rozpočtové kázně, nemůže po něm nikdo požadovat náhradu škody  či ho jakkoli jinak stíhat, neboť se de jure vlastně nic nestalo, je to de jure situace, jakoby se kdysi přiznala dotace (o dobrovolně vrácenou část) nižší.

 

Bazén a jeho potápěčská věž

 Prvním městem, o kterém vím, že na základě výzvy dobrovolně vrátilo část dotace, se stalo Statutární město Liberec, kdy jednomyslným usnesení rady ze dne 15. září 2015 č.753/2015 dobrovolnou vratkou pověřilo statutárního náměstka Jana Korytáře.

 V daném případě se jednalo o část dotace, která se týkala změny parametrů potápěčské věže dle požadavků potápěčů beze změny nákladů v rámci dotace na dostavbu bazénu.

 O to záhadnější je vyjádření Jana Korytáře na stránkách jeho politického hnutí ze dne 17. září 2015 v dané věci, kdy uvádí: „Pokudi přes naše odvolání bude město muset dotaci skutečně vrátit, budeme chtít způsobenou škoduvymáhat po tom, kdo ji způsobil.“   Jednak proto, že je záhadou, o jakém odvolání mluví, když se jí dobrovolným vrácením požadované části vzdal a jednak proto,  že právě pro dobrovolné vrácení příslušné části dotace je vyjadřování se o škodě mimo mísu, neboť nedošlo, jak výše vysvětleno,  k porušení rozpočtové kázně.

A o to zajímavější bylo projednávání dané záležitosti, ke kterému došlo na zasedání libereckého zastupitelstva dne 24. září  2015, kdy zejména lídr Starostů Michal Hron dobrovolné vrácení příslušné části dotace ostře kritizoval. Dle toho, co jsem zachytil v on-line přenosu na internetu, jak po stránce formální (je přesvědčen, že dobrovolné vrácení bylo učiněno nezákonnou cestou) tak po stránce věcné (je přesvědčen, že město nepochybilo) a výsledkem bylo, že zastupitelstvo odmítlo takřka jednomyslně potvrdit rozhodnutí rady o dobrovolném vrácení dotace tím, že neschválilo příslušné rozpočtové opatření.  Paradoxně včetně všech členů rady (jediný hlas pro schválení příslušného rozpočtového opatření byl od nečlenky rady).

Je velkou otázkou co se bude díti dál. Tím spíše, že zastupitelstvo bylo zcela vyautováno z rozhodování, jak naložit s výzvou tím, že výzva adresovaná městu k rukám primátora (dle razítka byla ale přijata odborem  strategického rozvoje a dotací viz příloha č. 7 k usnesení rady dne 15.9.2015), byla doručena již 27. srpna, ale nebyla předložena do  zastupitelstva konaného dne 3. září,  přestože lhůta ve výzvě k dobrovolnému vrácení dotace byla stanovena na 20 dnů od data doručení.     

Citace příslušného ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

§ 22 (6):

Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou podmínku podle § 10a odst. 6, za níž byla dotace poskytnuta a u níž poskytovatel stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výzva k provedení opatření k nápravě a výzva k vrácení dotace nebo její části není pro příjemce dotace závazná. Poskytovatel vhodným způsobem bez zbytečného odkladu informuje o vydání výzvy k provedení opatření k nápravě, o vydání výzvy k vrácení dotace a o tom, zda příjemce dotace výzvě vyhověl, orgán příslušný podle odstavce 9 nebo 11 k rozhodnutí o uložení odvodu.

 

 Michael Canov – 1. místopředseda pol. hnutí Starostové pro Liberecký kraj  

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.