21. Srpen, 2014

Liberecký kraj má dlouhodobé potíže se strategickou zakázkou za čtyři miliardy na dopravní obslužnost, která má v kraji zajistit provoz autobusové dopravy na příštích deset let. Rada Libereckého kraje se rozhodla vyloučit čtyři uchazeče, údajně pro příliš levné ceny, které nabízeli za kilometr. Reálným vítězem celého místy až podezřelého počínání krajského vedení jsou tak…

6. Prosinec, 2013

Vyhlášené veřejné zakázky můžeme nalézt ve Věstníku veřejných zakázek. Jedná se o centrální databázi vyhlášených veřejných zakázek, kde jsou uveřejněna informace a dokumenty k veřejné zakázce. Informace v ISVZUS jsou přehledně tříděny na informace určené pro zadavatele a dodavatele. Pro vyhledávání veřejných zakázek si uživatel může zvolit buď jednoduchý či rozšířený způsob vyhledávání. Způsob…

30. Listopad, 2013

V případě, že má občan podezření na zmanipulovanou veřejnou zakázku, může podat podmět k přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a to buď klasickou poštou, elektronicky nebo na datovou schránku. Co musí obsahovat podnět na přezkoumání? Podnět musí obsahovat tyto náležitosti: označení orgánu, kterému je směřován vylíčení skutečností odůvodňujících závěr, že…

30. Listopad, 2013

Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Nadlimitní a podlimitní veřejná zakázka – jedná se o tzv. velké veřejné zakázky. Předpokládána hodnota veřejné zakázky přesahuje hodnotu přesahující u dodávek a služeb částku 1 milion Kč bez DPH a veřejných zakázek…

30. Listopad, 2013

Za zadavatele veřejné zakázky se pro účely zákona o veřejných zakázkách považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. Veřejným zadavatelem je Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek nebo jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu…

30. Listopad, 2013

Postup při zadávání veřejných zakázek a samotná definice veřejné zakázky je obsažena v zákoně č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka je zákonem definována jako zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejné zakázky se podle…

4. Listopad, 2013

Pokud povinný subjekt odmítne podat informaci lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí, a to přímo povinnému subjektu, který ho sám spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15 dnů (ode dne doručení odvolání) předloží nadřízenému orgánu. O odvolání tedy rozhoduje jiný subjekt, odlišný od povinného subjektu, tj. jeho…

4. Listopad, 2013

Povinný subjekt musí poskytnout informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, přičemž o prodloužení lhůty i o jeho důvodech musí žadatele prokazatelně informovat před uplynutím lhůty pro…

4. Listopad, 2013

Za poskytnutí informace se neplatí žádný správní poplatek. Povinné subjekty jsou ale oprávněny požadovat úhradu tzv. materiálových nákladů – tj. zejména nákladů na pořízení kopií listin, opatření technických nosičů dat (CD/DVD) a nákladů spojených s odesláním informací žadateli (poštovné). Povinný subjekt může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací – např. za práci…

4. Listopad, 2013

Povinné subjekty poskytují informace, které souvisí s danou institucí a kterými se primárně zabývají. Musí ale poskytnout i informace, které obdržely např. v rámci mezirezortní spolupráce (např. stanoviska dotčených orgánů apod.). Pokud zákon poskytnutí určité informace výslovně nezakazuje, pak je povinný subjekt povinen takovou informaci poskytnout v plném rozsahu. Povinný subjekt může odmítnout poskytnout…

4. Listopad, 2013

Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Mezi veřejné instituce lze zařadit například veřejné školy, nemocnice, sociální ústavy apod. Sporné mohou být obchodní společnosti, které byly založeny či jsou vlastněny obcí, krajem nebo státem. Zde je důležité posoudit, zda…

4. Listopad, 2013

Žádost musí obsahovat: název subjektu, kterému je určena informace, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. („InfZ“). U fyzické osoby je nutné uvést jméno a příjmení datum narození adresu místa trvalého pobytu, event. adresu bydliště či adresu pro doručování (např. email) U právnické osoby je nutné uvést: název identifikační…

4. Listopad, 2013

Žadatelem může být běžný občan. Může jim být každá fyzická nebo právnická osoba. Právo na poskytnutí informace není podmíněno ani občanstvím ČR. Právo na informace je komplexně upraveno zákonem č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na který se může žadatel odvolat….

20. Listopad, 2011

Vážení příznivci, těší nás Váš zájem o naše aktivity. Protikorupčním aktivitám se věnujeme již přes 8 let, na našich stránkách jsme upozornili na desítky kauz….

8. Červen, 2006

Následující odkazy se týkají nejčastějších zákonů, kterých je možné využít v případě podezření z korupce. Opření se o platnou českou legislativu zaručuje objektivitu boje proti korupci. Zákon o utajovaných skutečnostech, 148/1998 Sb. Zákon o veřejných zakázkách, 40/2004 Sb. Zákon o obcích, 128/2000 Sb. Trestní zákon, 140/1961 Sb. Zákon o střetu zájmů, 238/1992 Sb. Zákon…

8. Červen, 2006

CPI Index (index vnímání korupce) „Index vnímání korupce (Corruption Perception Index; CPI), vydávaný organizací Transparency International, seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky. Jde o složený index, vycházející z výsledků několika nezávislých průzkumů mínění a výzkumů provedených mezi zástupci podnikatelské sféry, analytiky a zástupci odborné veřejnosti. Index CPI…